Setti Wessels Youtube

 

 

Lễ xuất gia

Video 39 phút 

Pa Auk Salin Ordain LỄ XUẤT GIA EnglishVietnamese2017 https://youtu.be/cbTE7RgseCk

 

 

 Một đoạn phim hay và đầy cảm hứng được làm và biên tập để dành cho những người e ngại rằng Giáo Pháp của Đức Phật đang mất đi: chưa tới lúc đó đâu!

Tại chi nhánh mới của Thiền Lâm Viện Pa Auk tại Salin, In-Gyin Myaing Tawya (Thiền Lâm viện trong rừng cây Sa la), gần Bagan

91 trẻ thọ giới xuất gia Sa di và Tu nữ trong một tuần để học Phật Pháp và tọa thiền. Cũng trong ngày hôm đó, tại một sima ngoài trời cách đó vài dặm Anh, năm người thọ lễ xuất gia Tỳ khưu. Sáng sáng, các nhà sư trong chùa vẫn đi khất thực ở những làng quanh đó. Vui với cuộc sống xuất gia đơn sơ như thời Đức Phật còn tại thế, nhiều sadi và tu nữ nhí quyết định giữ y trọn hai tháng nghỉ hè. 

 

 (Pa Auk Tawya 2017)

 

 

 

Thiền Lâm Viện Pa Auk 

youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=OgDMDlqv8Qw

Vietnamese translation Pa Auk Forest Monastery Meditation

 

This is a 10 minute introduction to the DOCUMENTARY ABOUT PA AUK that will be available from the end of June 2015:

Sketch of an Excellent Man

 

In the Pa Auk Forest Monastery in Myanmar over a thousand people from all over the world are first taught 40 concentration techniques to be able to analyse the ultimate realities of  Mind and Matter (Nāma and Rūpa) at subatomic particle level by “their own direct experience”. They then proceed to practise Dependent Origination and Insight Meditation (Vipassanā) as described in the “Path of Purification” (Visuddhi Magga), a 1,500 year old summary of the Pāli texts: the legacy of the profound practical knowledge as originally taught by Gotama the Buddha.

 

For people in search of the truth it can be a life changing experience to learn about “the wisdom light” produced by a concentrated mind found in the heart base - the sixth sense - described in detail. 

 

Rare footage of the Most Venerable Pa Auk Tawya Sayadaw explaining Vipassanã and Dependent Origination in English, illustrated by an artist/architect (watercolour, animation) make this subtle and profound knowledge enjoyable to watch even by non practitioners. 

 

 (Pa Auk Tawya 2015)

 

 

 Thiền Lâm Viện Pa Auk 

youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=smaBHqbU0kk

Vietnamese translation Pa Auk Forest monastery:

This video is about Pa Auk Forest Monastery in Myanmar where over a thousand meditators from all over the world do dedicated meditation. They practise 40 concentration techniques, to be able to analyse the ultimate realities of Nama and Rupa (mind and matter), as a preparation for Paticcasamuppãda (Cause and Effect) and Vipassanã (Insight Meditation) as described in the 1.500-year old Visuddhi Magga (The Path of Purification). A brief look at the daily life of meditators and the support of danã (joyful offering) by both visitors and the local people who support them through-out the year.  (2014)

 

 Thiền Lâm Viện Pa Auk 

youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=smaBHqbU0kk

Vietnamese translation Buddhapujaniya / Mahadāna:

Chúng tôi người ngoại quốc  Gọi ngày Đại Thí “ Mahadāna” – ngày Cúng Dường Vĩ Đại

Chúng tôi cung kính Cúng Dường để ủng hộ Ngài Pa –Auk đang làm bổn phận trên toàn Thế Giới (2015)

 

 

 Thin Lâm Vin Pa Auk: “Đi bát go”

(Vietnamese translation Raw Rice Offering):

Youtube link:

https://www.youtube.com/watch?v=-NXGTQfU5GE

This video is about Pa Auk Raw Rice Offering. The Pa Auk Forest Monastery has over a thousand meditators from all over the world. They practise 40 concentration techniques, to be able to analyse the ultimate realities of Nama and Rupa, to practise Paticcasamuppãda and Vipassanã (Insight Meditation) as described in the 1.500-year old Visuddhi Magga (The Path of Purification). Twice a year they go for "Pindapåta" in the local villages who offer raw rice as Dana (joyful offering) by the local people who support them through-out the year. (2014)
Pa Auk Forest Monastery:

End of Vassa and Kathina:"Blessings Ceremony" (42 min)

Includes a "Blessings Ceremony" with chanting by monks towards offering of a new accommodation building by a group from Vietnam during Vassa/Kathina (2014).

https://www.youtube.com/watch?v=APukAHc8SD4&spfreload=10

In Pa Auk Forest Monastery Myanmar they still meditate following the Buddha's instructions in the Pali scriptures. To prevent unnecessary killing of insects and damage to crops, monks were instructed by the Buddha to stay in one place until the end of the three month rainy season: Vassa.

A group from Vietnam came to offer robes and other items of use as appreciation for the firmness, durability and stability of the monks' minds.

This video shows the ceremony of offering towards a new accommodation building for male yogi's.

  (2014)


 

Thiền viện Pa Auk: Phần 1 Lễ ra hạ và Dâng y Kathina

Youtube link Vietnamese translation:

https://www.youtube.com/watch?v=5-jxfHr8Bn0

(Vietnamese translation VassaKathina1.2)

In Pa Auk Forest Monastery Myanmar they still meditate following the Buddha's instructions in the Pali scriptures. To prevent unnecessary killing of insects and damage to crops, monks were instructed by the Buddha to stay in one place until the end of the three month rainy season: Vassa. People come to offer robes and other items of use as appreciation for the firmness, durability and stability of the monks' minds: Kathina. In two parts. (2014)

 

 

Thiền viện Pa Auk: Phần 2 Lễ ra hạ và Dâng y Kathina 

Youtube link: 

 https://www.youtube.com/watch?v=9iW2dWnekvE

Vietnamese translation VassaKathina2.2

In Pa Auk Forest Monastery Myanmar they still meditate following the Buddha's instructions in the Pali scriptures. To prevent unnecessary killing of insects and damage to crops, monks were instructed by the Buddha to stay in one place until the end of the three month rainy season: Vassa. People come to offer robes and other items of use as appreciation for the firmness, durability and stability of the monks' minds: Kathina. In two parts. (2014)